OBCHODY OBJAWIEŃ W ROKU 2017

OBCHODY OBJAWIEŃ W ROKU 2017

 
11 lutego - pierwsze objawienie –  wtorek Wspomnienie NMP z Lourdes

godz. 17.15 Procesja różańcowa z Sanktuarium do kościoła Trójcy Przenajświętszej                            

godz. 18.00 EUCHARYSTIA – SUMA ODPUSTOWA
 

14 lutego - drugie objawienie   - wtorek- Święto św. Cyryla i Metodego - KSM

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.30 Różaniec z niesieniem figury
 

18 lutego - trzecie objawienie – sobota po 6 Niedzieli Zwykłej - Katechetki

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.45 Różaniec z niesieniem figury

19 lutego - czwarte objawienie – 7 Niedziela Zwykła - RÓŻA Św. Jana Pawła II

godz. 16.30 EUCHARYSTIA
godz. 17.30 Różaniec z niesieniem figury

20 lutego - piąte objawienie –  poniedziałek po 7 Niedzieli Zwykłej - Odnowa w Duchu Świętym

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.30 Różaniec z niesieniem figury

21 lutego - szóste objawienie  -  wtorek po 7 Niedzieli Zwykłej - OAZA Rodzin

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.30 Różaniec z niesieniem figury

23 lutego - siódme objawienie – czwartek po 7 Niedzieli Zwykłej - Parafialny Chór  Św. Cecylii

godz. 16.30 EUCHARYSTIA
godz. 17.15 Różaniec z niesieniem figury
 

24 lutego - ósme objawienie –  piątek po 7 Niedzieli Zwykłej - Nauczyciele

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.30 Różaniec z niesieniem figury
 

25 lutego - dziewiąte objawienie – sobota po 7 Niedzieli Zwykłej - Ministranci
 
godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.45 Różaniec z niesieniem figury
 

27 lutego - dziesiąte objawienie – poniedziałek po 8 Niedzieli Zwykłej - Katecheza  dorosłych

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.30 Różaniec z niesieniem figury

28 lutego - jedenaste objawienie -  wtorek po 8 Niedzieli Zwykłej - Parafialna Rada Duszpasterska

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.30 Różaniec z niesieniem figury
 
01 marca - dwunaste objawienie – ŚRODA POPIELCOWA - KAPŁAN

godz. 16.30 EUCHARYSTIA
godz. 17.30 Różaniec z niesieniem figury

02 marca - trzynaste objawienie - czwartek po środzie popielcowej - Dzieci po Wczesnej Komunii Św.

godz. 16.30 EUCHARYSTIA
godz. 17.15 Różaniec z niesieniem figury

03 marca - czternaste objawienie – piątek po środzie popielcowej - OAZA Młodzieżowa

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.30 Różaniec z niesieniem figury

04 marca - piętnaste objawienie –  sobota - Święto Świętego Kazimierza - RÓŻA Żywego Różańca

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.45 Różaniec z niesieniem figury
 

25 marca - szesnaste objawienie – sobota– Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

godz. 18.00 EUCHARYSTIA
godz. 18.45 Różaniec z niesieniem figury
 

07 kwietnia - siedemnaste objawienie – piątek po 5 Niedzieli Wielkiego Postu - KAPŁAN

godz.  7.00 EUCHARYSTIA
godz.  7.30 Różaniec lourdzki

16 lipca - osiemnaste objawienie – niedziela 15 Niedziela Zwykła – Wspomnienie NMP z Góry Karmel - KAPŁAN
 
godz. 16.30 EUCHARYSTIA
godz. 17.30 Różaniec z niesieniem figury

Homilia Arcybiskupa Wiktora Skworca na pielgrzymce dekanatu - 11.05.2016r.

Abp Skworc: Prowadźcie wszystkich do chrzcielnicy, do wieczernika i pod krzyż. 

Odpust w sanktuarium MB z Lourdes. Ruda Śląska, Kochłowice, 11.05.2016

Razem z reprezentacjami wszystkimi parafiami Dekanatu Kochłowice uczestniczymy w pielgrzymce do sanktuarium MB z Lourdes w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.  

Pielgrzymka ta ma już swoją tradycję. Aktualnie odbywa się w Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia, w 1050 rocznicę Chrztu Polski. Pielgrzymowanie odbywa się do kościoła jubileuszowego, gdzie Brama Miłosierdzia i parafialnego, gdzie Chrzcielnica. 

Bracia i Siostry! 

Wspominając nasz własny chrzest, uświadamiamy sobie, że mamy, za co dziękować! To rzeczywistość, w której my ochrzczeni odnajdujemy swoją własną bosko-ludzką historię zbawienia. Bo autorem chrzcielnego wydarzenie jest Bóg. Ten Bóg, który w Jezusie Chrystusie przekazał uczniom szczególne posłanie: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Pomyślmy dziś z wdzięcznością o pokoleniach tych, którzy przez wieki ten misyjny nakaz Zmartwychwstałego uznawali za skierowany do siebie i realizowali – w porę i nie w porę aż do przelania krwi, która jest posiewem nowych chrześcijan! "Sanguis martyrum semen christianorum". Ten trwający krwawy zasiew, daje po dziś dzień ziarno, przygotowujące wielkie żniwa na następne tysiąclecia. Jeśli wspomnimy tylko św. Wojciecha i św. Stanisława, to zrozumiemy prawdę tych słów, potwierdzonych na naszej ziemi.

    Drodzy – fascynujące są dzieje ewangelizacji; dziś głos Dobrej Nowiny szczególnie mocno wybrzmiewa wśród ludów i narodów Azji. W XX wieku wśród ewangelizatorów, których imiona są zapisane w niebie, zapisały się pokolenia tych, którzy urodzili się na tej rudzkiej ziemi lub tu przywędrowali, pociągnięci perspektywą pracy w przemyśle. Wśród ewangelizatorów byli nasi rodzice i krewni, dziadkowie i pra-dziadkowie i pokolenia ofiarnych duszpasterzy. Dziś za nich wszystkich chcemy indywidualnie i wspólnotowo dziękować eucharystyczną modlitwą w kochłowickim wieczerniku.    

2.    Ewangelizacja, głoszenie Dobrej Nowiny prowadzi do Chrztu. Chrzest to nowe życie w Chrystusie. Chrzest to nadzieja na to, że my, śmiertelni, już weszliśmy w życie, które będzie trwało wiecznie. Chrzest to łaska, to dar i szczególna przynależność do Boga, bo właśnie ten sakrament daje człowiekowi łaskę, czyli siłę wewnętrzną przynależności do Boga, wejścia w rodzinę dzieci Bożych. Jest to siła, która zwycięża zło i grzech; dzięki tej sile możemy żyć dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Chrześcijaństwo niesie w sobie autentycznie wyzwalającą moc. W chrzcie świętym - mówiąc słowami Ojców Kościoła - nasz grzech zostaje pogrzebany w wodzie. Dzięki łasce chrztu potrafimy dawać samych siebie i służyć, czyli tracić swe życie dla drugich, aby zyskiwać je na nowo. 

Wszczepieni w Chrystusa i w Kościół stajemy się uczestnikami Jego posłania. Jest to wreszcie ta siła, która dynamizuje; w mocy otrzymanego Ducha Świętego czyni nas Jego świadkami, w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. We wszystkich, bowiem ochrzczonych - jak często przypomina nam papież Franciszek - od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania, do głoszenia innym Chrystusa swoim słowem i życiem, do bycia uczniem-misjonarzem.

Drodzy! Dziś chcemy odważnie powracać do duchowych źródeł tej wewnętrznej siły. Bardzo jej potrzebujemy, wszyscy bez wyjątku. 

Potrzebujemy tej mocy Ducha, która wyzwalać nas będzie z niewoli zła i grzechu. 

Potrzebujemy przezwyciężania – jak pisał Apostoł Paweł do Rzymian – skutków dawnego (starego) człowieka, których doświadczamy w naszym życiu; co więcej tym bardziej potrzebujemy, im bardziej skutki te chcą nas zdominować, zawłaszczyć; chcą nas na nowo zniewolić.

Kiedyś – pamiętam to określenie po dziś – o jednej z dzielnic naszego miasta, mówiło się „święta Ruda”… Czy dzielnica może być święta? Raczej nie, ale jej mieszkańcy tak... 

Czy to określenie jest jeszcze dziś aktualne?. Jeśli tak, to Bogu niech będą dzięki! Jeśli nie, to musimy sobie zadać pytanie, co się z nami stało; gdzie zagubiona świętość? 

Czy jako ludzie ochrzczeni mamy już w pełni ducha chrześcijańskiego w sobie; w naszej rodzinie, w społeczeństwie?  Niestety nie; powiedzmy z optymizmem jeszcze nie! 

Zadanie i wezwanie do auto-ewangelizacji jest ciągle przed nami. Jesteśmy w drodze, pielgrzymujemy ku wieczności ze świadomością konieczności upodobnienia się do Jezusa, Syna Bożego! O to przecież wciąż chodzi, aby jak najbardziej przybliżyć Boga do życia codziennego, aby te wielkie prawdy, które wyznajemy i w które mocno wierzymy, wszczepiły się w nasze codzienne życie, aby je kształtowały i przemieniały, ostatecznie uświęcały i uświęciły.

Zastanówmy się, więc czy prawdy, które wyznajemy i za którymi tęsknią nasze serca są rzeczywiście obecne w naszym życiu osobistym, rodzinnym, wspólnotowym i społecznym? 

Czy nie potrzeba nam bardziej odważnego sięgania do łaski chrztu świętego, zaczerpnięcia owej siły wewnętrznej przynależności do Boga, aby pokonywać stare zaszłości i nowe podziały, aby przezwyciężać wrogość i niezgodę, aby szukać pojednania i przebaczenia, którego wszyscy jesteśmy tak bardzo spragnieni? 

Wydaje się, że w naszym życiu społecznym wyczerpał się już wyłącznie ludzki potencjał, który mógłby nas przywieść do pojednania, zgody i jedności. 

Rocznice chrzcielne – te narodowe i osobiste, przeżywamy pod hasłem Gdzie chrzest, tam nadzieja, co zachęca, abyśmy nie liczyli tylko na własne siły i możliwości. Wracajmy do źródła, co więcej z ufnością szukajmy, właśnie tutaj, w tym szczególnym obdarowaniu sakramentalną łaską Bożą, siły zdolnej do przełamywania istniejących barier, do przebudzenia z zawiści i obojętności. 

Z sercem skruszonym, a więc pokornym i ufającym, trzeba nam wytrwale prosić: odmień znowu nasz los o Panie, jak odmieniasz strumienie na Południu. I trzeba uwierzyć, że w Ojcu, Synu i Duchu Świętym zdolni jesteśmy do takiego wysiłku, że im bardziej Miłosierny Pan domagał się od nas będzie ofiary i wyrzeczeń, wspominanych w psalmie łez i płaczu, tym wspanialsze przyniesie owoce.

Niech pierwszym krokiem będzie teraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, abyśmy i my, wyrzekłszy się szatana i wyznając wiarę w Boga, potrafili całkowicie otworzyć nasze serca na niewyczerpane źródło łaski, którą Jezus Zmartwychwstały chce obdarować każdą i każdego z nas. Naprawdę wielkie rzeczy pragnie nam Pan uczynić, o czym przypomni pokropienie wodą święconą! 

Moi Drodzy!

Kiedy przygotowywałem dzisiejszą homilię na internetowej wyszukiwarce – „gogle” – wpisałem hasło: święta Ruda. Wyświetliły się m.in. wszystkie parafie miasta Ruda Śląska i porządek niedzielnych Mszy św. 

Wtedy sobie uświadomiłem, że to jest niejako odpowiedź na pytanie o świętość mieszkańców naszego miasta.

Chrześcijanin staje się święty w Wieczerniku, kiedy uczestniczy w ofierze Jezusa Chrystusa… Jest stare przysłowie.. z kim przestajesz, takim się stajesz?

A jeśli z ochrzczony z Bogiem nie przestaje? Jeśli omija szerokim łukiem wieczernik, aby się zanurzyć w mnogości rzeczy z tego świata w najbliższym markecie?

To ostatecznie znaczy sprzeniewierzenie się duchowości chrztu św. i zlekceważenie powołania do świętości.

Chciałoby się zawołać – święta Rudo.. powróć do korzeni..

Zachęcam was Bracia i Siostry do wierności i do apostołowania; idźcie do chrzcielnicy; prowadźcie wszystkich do wieczernika i pod krzyż. Amen.

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA w SANKTUARIUM

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OD GODZ. 15.00 - 16.00

 

Poniedziałek - ks. Dariusz KAMIŃSKI

Wtorek - ks. Paweł PUKOWIEC

Środa - ks. Jerzy LISCZYK

Czwartek - ks. Marceli COGIEL

Piątek - ks. Wojciech GRZYWOCZ

Sobota - ks. Władysław WALA

            ks. Józef MATYSIK

 

 

OBCHODY OBJAWIEŃ W ROKU 2016

11 lutego - pierwsze objawienie –  środa Wspomnienie NMP z Lourdes

godz. 17.15 Procesja różańcowa z Sanktuarium do kościoła Trójcy Przenajświętszej                             

godz. 18.00 EUCHARYSTIA – SUMA ODPUSTOWA

 

Czytaj więcej...

Msze św. za chorych z chorobami nowotworowymi w 2018r.

W każdą 2 środę miesiąca o godz. 12.00 Msza Święta za chorych z chorobami nowotworowymi i za ich najbliższych z błogosławieństwem lourdzkim
w roku 2018:
- 10 stycznia
- 14 lutego
- 14 marca
- 11 kwietnia
- 09 maja
- 13 czerwca
- 11 lipca
- 08 sierpnia
- 12 września
- 10 października
- 14 listopada
- 12 grudnia

Litania do NMP z Loudres

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Panno, objawiona w Lourdes - módl się za nami
Święta Panno, zalecająca pokutę
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach
Święta Panno, ogłaszająca się "Niepokalanym Poczęciem"
Córko Niepokalana Boga Ojca
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa
Oblubienico Niepokalana Ducha Świętego
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem
Powiernico Niepokalana łask Bożych
Gwiazdo morza, Niepokalana
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego
Różo Niepokalana wśród cierni
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości
Przyczyno Niepokalana naszej wiary
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia
Światło Niepokalane Aniołów
Chwało Niepokalana Proroków
Nauczycielko Niepokalana Apostołów
Potęgo Niepokalana Męczenników
Opiekunko Niepokalana Wyznawców
Radości Niepokalana w Tobie ufających
Obrono Niepokalana grzeszników

K. O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się:
Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia - osiągnęli zdrowie duszy i ciała.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Polecamy